2019: Grote veranderingenLeestijd: 10 minuten


In dit artikel leest u meer over de veranderingen op de Nederlandse arbeidsmarkt in 2019.Over minder dan twee weken luiden we het nieuwe jaar in. Een gedetailleerd jaaroverzicht laten we graag over aan cabaretiers, actualiteitenprogramma’s en dagbladen. Wel staan we stil bij een aantal grote veranderingen van het afgelopen jaar, die invloed hebben op de arbeidsmarkt als geheel en de uitzendbranche in het bijzonder. Dit zijn de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) en de nieuwe CAO voor Uitzendkrachten.

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

 • transitievergoeding
 • oproepcontract
 • payroll definitie
 • cumulatieve ontslaggrond
 • duurdere flex


Op dinsdag 28 mei 2019 stemde de Eerste Kamer in met de WAB. Helemaal zonder slag of stoot ging dat niet. Er was veel kritiek op het wetsvoorstel, dat teveel vooruit zou lopen op de evaluatie van de Wet werk en zekerheid, die pas plaatsvindt in 2020. Toch ging een meerderheid akkoord met het wetsvoorstel. Waarmee hebben de voorstemmers ingestemd?


Transitievergoeding vanaf 1e dag

De WAB regelt dat werknemers voortaan vanaf de eerste dag recht hebben op een transitievergoeding, ook in de proeftijd. De wachttijd van twee jaar verdwijnt hiermee, alsook de berekeningssystematiek over volledige perioden van zes maanden. Daarbij wordt de transitievergoeding lager bij langere dienstverbanden, zodat het verschil tussen vast en flex kleiner wordt. Kleinere werkgevers (25 of minder werknemers) worden gecompenseerd bij bedrijfsbeëindiging wegens ziekte of pensionering.


Oproepcontract: recht om te weigeren

In de nieuwe wet hebben oproepkrachten het recht om een oproep te weigeren als zij deze niet minstens vier dagen voordat het werk aanvangt ontvangen. Ook houden zij recht op loon als zij niet minsten vier dagen van tevoren worden geïnformeerd over wijzigingen of afgelasting. De termijn van vier dagen kan bij cao zelfs nog worden verkort tot 24 uur. Besluit de werkgever na 12 maanden over te gaan tot continuering van het contract, dan is hij verplicht de oproepkracht een aanbod te doen voor het gemiddeld aantal uren dat de oproepkracht werkte in de voorgaande 12 maanden.


Payroll: een nieuwe definitie én meer rechten

In de WAB is een aparte definitie opgenomen van payrollen. Dit betekent dat de uitzendregels bij het inwerking treden van de nieuwe wet, niet langer ook gelden voor payrollconstructies. Volgens de minister brengen payrollbedrijven niet actief vraag en aanbod bij elkaar. Payrollwerknemers krijgen met de WAB voortaan dezelfde rechspositie en arbeidsvoorwaarden als medewerkers in dienst van de opdrachtgever. Volgens de WAB is er sprake van payrolling als: de payrollwerkgever niet zelf vraag en aanbod bij elkaar heeft gebracht en als de arbeidskracht alleen met toestemming van de opdrachtgever elders geplaatst mag worden.


Nieuw! Cumulatieve ontslaggrond

Met de WAB komt er een nieuwe ontslaggrond: de cumulatiegrond. Deze cumulatiegrond maakt ontslag ook mogelijk bij een combinatie van meerdere omstandigheden die op zichzelf geen geldige ontslaggrond vormen. Het gaat om situaties waarin in alle redelijkheid niet van een werkgever verwacht kan worden dat hij de arbeidsovereenkomst laat voortduren. Bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst op deze grond, kan de rechter de transitievergoeding voor de werknemer met maximaal 50 procent verhogen. De cumulatiegrond maakt het vaste contract voortaan een stuk minder vast.


Flex fors duurder!

Premiedifferentiatie is een mooi woord voor het verschil in WW-premie dat werkgevers voortaan moeten afdragen voor vaste krachten en flexkrachten. De WW-premie voor een tijdelijk contract wordt 5 procentpunt hoger dan voor een vast contract. Flexkrachten worden daarmee dus duurder voor werkgevers.


Nieuwe cao voor uitzendkrachten

Op 1 september 2019 trad een deel van de wijzigingen in de Cao voor Uitzendkrachten in werking. Voor 30 december 2019 staat nog een aantal wijzigingen op stapel. Wij zetten ze graag allemaal nog even voor u op een rij met vermelding van de belangrijkste aandachtspunten.

Wijzigingen sinds 1 september 2019

 1. Uitzendkrachten behouden rechtspositie binnen concern.
  Belangrijk: fasetelling loopt door en behoud van periodieke verhoging.
 2. Uitzendkrachten behouden rechtspositie bij opvolgend werkgeverschap.
  Belangrijk: fasetelling loopt door en met inschaling en toekenning van periodieke verhogingen.
 3. Toeslagen inlenersbeloning.
  Belangrijk: voor fysiek belastende omstandigheden worden toeslagen toegevoegd.


Wijzigingen vanaf 30 december 2019

 1. Geharmoniseerde CAO.
  Belangrijk: álle uitzendkrachten hebben per 30 december dezelfde arbeidsvoorwaarden.
 2. Fasensystematiek aanduiding.
  Belangrijk: keuze uit letters (A/B/C) of cijfers (fase 1-2, 3 en 4).
 3. Werkingssfeer.
  Belangrijk: payrollovereenkomsten vallen buiten de werkingssfeer van de cao met een overgangsregeling voor payrollcontracten die op 1 januari 2020 nog lopen.
 4. Nieuwe rechtspositie uitzendkrachten.
  Belangrijk: minimale contractduur, geen repeterende dag- en weekcontracten, nieuwe kennisgevingstermijn voor beëindiging uitzendcontract, wettelijke opzegtermijn bij tussentijdse beëindiging.
 5. Inlenersbeloning uitzendkrachten.
  Belangrijk: geldt voor álle uitzendkrachten, let op overgang vanuit ABU-beloning, bij doorlening geldt inlenersbeloning van opdrachtgever, informatierecht uitzendkrachten, verduidelijking inlenersbeloning bij toeslagen, recht op vergoeding reisuren.
 6. Beloning uitzendkrachten.
  Belangrijk: werkervaring doortellen, vakantiebijslag, pensioenopbouw arbeidersmigranten, toeslagen onregelmatigheid direct uitbetalen.
 7. Ziekte uitzendkrachten.
  Belangrijk: loondoorbetaling bij ziekte en loondoorbetaling ziekte AOW-gerechtigde uitzendkrachten.
 8. Verlof uitzendkrachten
  Belangrijk: uitzendkrachten recht op 25 vakantiedagen en vakantiekrachten recht op wettelijke aantal vakantiedagen, doorbetaling feestdagen, geboorteverlof en examenverlof toegevoegd en verhuisdag afgeschaft.
 9. Allocatiegroep
  Belangrijk: alleen mensen met afstand tot arbeidsmarkt en schoolverlaters zonder startkwalificatie, geen inlenersbeloning, wel toeslagen, na 26 weken periodieke verhoging.
 10. Duurzame inzetbaarheid.
  Belangrijk: nieuwe naam voor ‘Scholing & Ontwikkeling’ en bestedingsverplichting ongewijzigd.


Download onze whitepaper voor een compleet overzicht van alle wijzigingen in de CAO voor Uitzendkrachten.